Aktualności

 Olsztyn, dnia 08.01.2020 r.

Zmiana systemu do Ewidencji Czasu Pobytu Dzieci w Przedszkolu.
 
Szanowni Rodzice!!!!

Informujemy, iż z Nowym Rokiem 2020r. przestaje działać dotychczasowy system do ewidencjonowania czasu pobytu dzieci w przedszkolu. W starym systemie została naliczona opłata za grudzień 2019 r.
Prosimy o dokonywanie wpłat do 10 stycznia 2020 r.
Państwa terminowe wpłaty znacznie ułatwią nam pracę.

Od stycznia 2020 r. w placówce zaczął działać nowy system służący do ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolu. W związku z powyższym nastąpi zmiana naliczenia zasad odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu – szczegóły w Uchwale NR XV/251/19 RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 27 listopada 2019 r .
Ponadto od 09 stycznia 2020 r. w pok.nr 2, od godz. 12.00 nastąpi wymiana obecnie używanych przez Państwa kart zbliżeniowych na nowe.

W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie się w celu:

– zwrotu obecnie używanych kart,
– podania aktualnego adresu e- mail,
– otrzymania nowych kart przedszkolaka.
Do ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu będzie można również używać wcześniej zgłoszonej i zarejestrowanej w przedszkolu Olsztyńskiej Karty Miejskiej dziecka lub Rodzica. Aktywacja tychże kart nastąpi w późniejszym terminie,
o którym zostaną państwo powiadomieni.
Karta Rodzica może być przypisana tylko raz do jednego dziecka.
Pracownik przedszkola przypisze w systemie podany przez Rodzica adres e-mail, na który zostanie wysłany link do logowania się przez państwa na Platformę Usług Oświatowych.
Następnie Rodzic samodzielnie aktywuje konto dziecka nadając indywidualne hasła, loginy ( również do ręcznego kodowania w czytniku ,,wejścia i wyjścia dziecka”).
Od 13 stycznia działa tylko nowy czytnik !

Dyrektor
Przedszkola Miejskiego nr 23 w Olsztynie.

 

 

Zmiana Uchwały Rady Miasta Olsztyna
dotyczącej pobierania opłat za pobyt w przedszkolu.

Szanowni Rodzice!!!

Informujemy, iż 31 grudnia 2019 r. zaczęła obowiązywać nowa UCHWAŁA RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Olsztyn.Wprowadza ona bardzo ważną zmianę do stanu, który obowiązywał przed jej wprowadzeniem.

Od 1 stycznia 2020 r. będą Państwo ponosili opłatę w wysokości 1 złoty za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (przed zmianą ponosili Państwo opłatę za faktyczny czas, nawet minutowy, pobytu dziecka w przedszkolu).

Jednocześnie przypominamy, iż czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w naszym przedszkolu realizowany jest
od 8.00 do 13.00.

Opłata, o której mowa wyżej dotyczy dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.

Podstawa prawna:
UCHWAŁA NR XV/251/19 RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Olsztyn.

Dyrektor
Przedszkola Miejskiego nr 23 w Olsztynie.