Deklaracja dostępności

30.03.2021

Raport o dostępności (pobierz pdf)

 

Przedszkole Miejskie Nr 23 w Olsztynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pm23.olsztyn.eu.

Data publikacji strony internetowej: 2019.01.01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.03.30.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.03.30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maria Ewa Zdunek, bajkoland@pm23.olsztyn.eu. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Aby wejść do budynku głównym wejściem należy pokonać 6 stopni schodów . Istnieje bardzo stromy podjazd, który nie pozwala na samodzielny wjazd przez osoby niepełnosprawne.

Do budynku prowadzą dwie pary drzwi wejściowych otwieranych ręcznie i zabezpieczonych domofonem.

Budynek jest dwupoziomowy: parter i piętro. Aby dostać się na piętro należy pokonać schody, brak windy, podjazdów, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, platform itp. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.

Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

W przedszkolu istnieje możliwość wstępu z psem asystującym, jednak wejście i poruszanie się po budynku jest ograniczone z powodu nieprzystosowania budynku dla potrzeb niepełnosprawnych.